Встреча с работниками МБУ ЧАДАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Бо хун Чадаана хоорайнын Тыванын технологтуг техникум студентилеринге Шагаага уткуштур «Огбелернин чагыы-биле» деп ажык кичээлге киришкенивис онзагай болду.
Кичээлдин кол сорулгазы: Огбелерден дамчып келген аас-чогаалывысты, тыва дылывысты аныяк оскенге, салгалдан салгалче хумагалап артырып алырынче угланган.
Аас чогаалдын хевирлерин чугаалап, «Балыкчы Багай-оол» деп тоолувустун маадырлары-биле таныштырып, сонуургаттывыс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *